GDPR

GDPR a ochrana osobních údajů – aneb Jak nakládáme s Vašimi daty

1. Údaje poskytovatele

 
1.1.

Odesláním webového formuláře ze stránek www.anglictinadoksy.cz dáváte souhlas níže uvedenému správci se zpracováním vámi poskytnutých údajů z těchto formulářů za podmínek stanovených touto listinou.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů

 
2.1 Informace o správci a kontaktní údaje

2.1.1.     Správcem osobních údajů je: Jakub Haman, IČ: 08305005, trvale bytem Karlovarská 123, Doksy u Kladna, 27364

2.1.2.     Kontaktní údaje správce: Jakub Haman, tel: 778 478 198, email: jakub@anglictinadoksy.cz 

2.2 Účel zpracovávání

2.2.1.     Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem souvisejícím se  zodpovězením dotazu anebo kontaktování osoby, která souhlas udělila. Údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu.

2.2.2.     Údaje jsou dále zpracovávány za účelem splnění právních povinností, které pro správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas poskytovatele k tomuto zpracování není potřeba.

2.3 Příjemci osobních údajů

2.3.1.     Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pracovníkům správce za účelem splněních jeho smluvních povinností.

2.3.2.     V souladu s příslušnými právními předpisy je správce oprávněn nebo přímo, bez  souhlasu poskytovatele, povinen předávat osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností.

2.4 Zabezpečení osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, a to v elektronické i fyzické podobě tak, aby k nim neměla přístup žádná třetí osoba neuvedená v bodě 2.3.

2.5 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, a dále po dobu pěti let z důvodu promlčecí doby případných soudních sporů ze smluv vyplývajících.

2.6 Práva poskytovatele:

2.6.1.     Právo odvolat souhlas

Poskytovatel je oprávněn svůj souhlas dle této listiny kdykoliv odvolat. Pokud se tak stane,  ukončí správce zpracování příslušných osobních údajů k účelu dle této listiny. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu ještě před ukončením obchodního případu může dojít ke zmaření celého obchodního případu s případnými smluvními sankcemi z takového zmaření vyplývajícího pro poskytovatele ze strany druhé strany obchodního  případu. Souhlas lze odvolat kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.

2.6.2.     Právo na přístup k osobním údajům

Poskytovatel má právo žádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Poskytnutí kopie zpracovávaných údajů je zdarma jednou v kalendářním roce, každá další žádost v kalendářním roce je zpoplatněna částkou 100,- Kč za každou takovou kopii.

2.6.3.     Právo na opravu a doplnění

Poskytovatel má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů, které správce zpracovává.

2.6.4.     Právo na výmaz

Poskytovatel má právo, aby správce vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

2.6.5.     Právo na omezení zpracování

Poskytovatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování).

2.6.6.     Právo na přenositelnost údajů

Poskytovatel má právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

2.6.7.     Právo podat stížnost

Pokud se poskytovatel domnívá, že při zpracováním jeho osobních údajů správcem dochází k porušení příslušných právních předpisů, může se obrátit se svou stížností přímo na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz, sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě dalších dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na: jakub@anglictinadoksy.cz